Spiritualita.

 

<<späť   1. Všeobecné (katolícke) modlitby:

 

Modlitba Pána: „OTČE NÁŠ“:

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje,
buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého.

 

Anjelské pozdravenie: „ZDRAVAS' MÁRIA“:

Zdravas´, Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.

Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodine smrti našej. Amen.

 

Chvála Najsvätejšej Trojice:

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen

 

Anjel Pána:

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého.

Hľa služobnica Pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen..

 

Vo veľkonočnom období namiesto Anjel Pána:

Raduj sa, nebies Kráľovná:

Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja.
Lebo koho si nosila, aleluja,
z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.
Pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.

Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.

Modlime sa.
Bože ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet;
prosíme ťa,
daj, aby sme na príhovor
jeho Rodičky Panny Márie
dosiahli radosti večného života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

 

K anjelovi strážcovi

Anjel Boží, strážca môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj!
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol (viedla) život Bohu milý.
A tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) raz v nebi spasený (spasená).
Amen.

 

Nicejsko-carihradské (konstantinopolské) vyznanie viery:

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

 

Apoštolské vyznanie viery:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

 

Máriin chválospev:

Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

 

Mariánska antifóna: Pod Tvoju ochranu:

Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

 

Chvála pravého Boha: (Žalm 115):

Nie nás, Pane, nie nás, †
ale svoje meno osláv *
pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.
Prečo majú hovoriť pohania: *
„Kdeže je ten ich Boh?“
Veď náš Boh je v nebi *
a stvoril všetko, čo chcel.

Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, *
sú dielom ľudských rúk.
Majú ústa, ale nehovoria, *
majú oči, a nevidia.
Majú uši, ale nepočujú, *
majú nozdry, a nečuchajú.
Majú ruky, ale nehmatajú; †
majú nohy, a nechodia, *
z hrdla nevydajú hlas.
Im budú podobní ich tvorcovia *
a všetci, čo v ne veria.

Dom Izraelov dúfa v Pána, *
on je ich pomoc a záštita.
Dom Áronov dúfa v Pána, *
on je ich pomoc a záštita.
Všetci bohabojní dúfajú v Pána, *
on je ich pomoc a záštita.

Pán na nás pamätá *
a žehná nás.
Požehnáva dom Izraelov, *
požehnáva dom Áronov.
Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, *
malých i veľkých.

Nech Pán aj vás zveľadí, *
vás i vaše deti.
Nech vás požehnáva Pán, *
ktorý stvoril nebo i zem.
Nebesia si Pán vyhradil pre seba, *
ale zem dal synom človeka.
Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, *
ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania.
Lež my, živí, velebíme Pána *
odteraz až naveky.
ALELUJA.

 

Radosť návštevníka chrámu: (Žalm 100):

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, *
s radosťou slúžte Pánovi.
S plesaním vstupujte *
pred jeho tvár.

Vedzte, že náš Pán je Boh; †
on je náš stvoriteľ a jemu patríme, *
sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály †
a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými; *
chváľte ho a velebte jeho meno.

Lebo Pán je dobrý; †
jeho milosrdenstvo trvá naveky *
a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

 

Vyznanie viny: (Žalm 51):

Zmiluj sa, Bože, nado mnou *
pre svoje milosrdenstvo
a pre svoje veľké zľutovanie *
znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu *
a očisť ma od hriechu.

Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil *
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku *
a nestranný vo svojom súde.

Naozaj som sa v neprávosti narodil *
a hriešneho ma počala moja mať.
Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom *
a v samote mi múdrosť zjavuješ.

Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; *
umy ma a budem belší ako sneh.
Daj, aby som počul radosť a veselosť, *
a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov *
a zotri všetky moje viny.
Bože, stvor vo mne srdce čisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
Navráť mi radosť z tvojej spásy *
a posilni ma duchom veľkej ochoty.

Poučím blúdiacich o tvojich cestách *
a hriešnici sa k tebe obrátia.
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia *
a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.

Pane, otvor moje pery *
a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
Veď ty nemáš záľubu v obete, *
ani žertvu neprijmeš odo mňa.
Obetou Bohu milou je duch skrúšený; *
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, *
vybuduj múry Jeruzalema.
Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; *
potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.

 

 

Korunka Božieho Milosrdenstva:

Akt odovzdania sveta a celého ľudstva Božiemu Milosrdenstvu:

„Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil svoju lásku v Tvojom Synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu Svätom, Potešiteľovi, Tebe dnes zverujem osudy sveta a každého človeka. Skloň sa nad nami hriešnymi, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovoľ všetkým obyvateľom zeme zakúsiť Tvoje milosrdenstvo, aby v Tebe, Trojjediný Bože, vždy nachádzali žriedlo nádeje.“
Ján Pavol II.   Krakov, august 2002

Na začiatku sa modlí:   Otčenáš, Zdravas', Mária, Verím v Boha.

Na velkých zrnkách:    Večný Bože, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna
                                    a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.


Na malých zrnkách:     Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
Na konci sa modlí(3 x):   Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

 

 

Svätý Ruženec:

Je rozjímavou modlitbou nad najdôležitejšími udalosťami spásy; udalosťami zo života Ježiša a Panny Márie. Začína znamením kríža, slovami: V mene Otca ..., nasleduje Verím v Boha, Otče náš; potom trikrát Zdravas’, Mária; po mene Ježiš sa postupne vkladajú tajomstvá tzv. preddesiatku, ktoré sú uvedené pri jednotlivých tajomstvách. Jednotlivé desiatky sa skladajú z modlitby Pána - Otče náš, desiatich zdravasov a chválospevu Sláva Otcu. Po mene Ježiš sa pridávajú tajomstvá k desiatkom.
Po každom desiatku sa vkladá Fatimská prosba:

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

I. Radostný ruženec   (modlí sa v pondelok a v sobotu)
Prosby k preddesiatkom:
   a)Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
   b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
   c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá k desiatkom
   1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
   2.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
   3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
   4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
   5.Ktorého si, Panna, v chráme našla.

II. Tajomstvá svetla   (modlí sa vo štvrtok)
Prosby k preddesiatkom:
   a)Ktorý nech je svetlom nášho života.
   b)Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
   c)Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom
   1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
   2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
   3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
   4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
   5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

III. Bolestný ruženec   (modlí sa v utorok a v piatok)
Prosby k preddesiatkom:
   a)Ktorý nech osvecuje náš rozum.
   b)Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
   c)Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

Tajomstvá k desiatkom
   1.Ktorý sa pre nás krvou potil.
   2.Ktorý bol pre nás bičovaný.
   3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
   4.Ktorý pre nás kríž niesol.
   5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

IV. Slávnostný ruženec   (modlí sa v stredu a v nedeľu)
Prosby k preddesiatkom:
   a)Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
   b)Ktorý nech riadi naše slová.
   c)Ktorý nech spravuje naše skutky.

Tajomstvá k desiatkom
   1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
   2.Ktorý slávne vystúpil do neba.
   3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
   4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
   5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

 

 

Modlitba za šťastnú a milostivú smrť pre nás všetkých:

Modlime sa každý deň:   Svätý otec Jozef, pestún Pána Ježiša a opravdivý ženích Panny Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí v tento deň/noc zomierajú.

 

Modlitba laikov pri zomierajúcom:

opäť, Korunka Božieho Milosrdenstva:

Ježiš sestre Faustíne povedal:
„..Ktokoľvek sa ho bude modliť, okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo.
Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik, keď sa čo i len raz pomodlí tento ruženec,
bude účastný milostí môjho milosrdenstva...

Na začiatku sa modlí:   Otčenáš, Zdravas', Mária, Verím v Boha.

Na velkých zrnkách:    Večný Bože, obetujem Ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo Tvojho najmilšieho Syna
                                    a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.


Na malých zrnkách:     Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
Na konci sa modlí(3 x):   Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrtelný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.